GDPR Ενημέρωση – Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ *

σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) E.E. 2016/679

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας – διεύθυνση – τηλέφωνα και email επικοινωνίας για πληροφορίες

Κερασιά Μαρούσου, Σπυρίδη 2, Βόλος, τηλ. 2421033320, e-mail: info@eulegein.net

 

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς τους ίδιους και ενδέχεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ηλικία/ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, email, μορφωτικό επίπεδο, γλώσσα, θρήσκευμα, καταγωγή, τάξη-βαθμίδα εκπαίδευσης και σχολείο φοίτησης, στοιχεία οικογενειακού και κοινωνικού ιστορικού, δεδομένα υγείας (π.χ. ιατρικό ιστορικό, διάγνωση, διαγνωστικές κλινικές ή παρακλινικές εξετάσεις, τυχόν λαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή, αξιολογήσεις, ηχητικό/οπτικό υλικό κατά τη διάρκεια της θεραπείας κ.α.). Τα παραπάνω δεδομένα σας ενδέχεται να συλλεγούν από εσάς και μέσω συνεργάτη μας για λογαριασμό μας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να συλλέξουμε δεδομένα από άλλες πηγές θα ενημερωθείτε εντός μηνός από τη συλλογή τους τόσο για τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων όσο και για την πηγή προέλευσής τους. Σε κάθε περίπτωση συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

 

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται προς το σκοπό παροχής λογοθεραπευτικών υπηρεσιών – υπηρεσιών ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και εποπτείας δυνάμει της μεταξύ μας σύμβασης και του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου καθώς και για την αναγκαία επικοινωνία μας στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών αυτών. Οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων σας (κυρίως δεδομένα υγείας) υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό την ευθύνη επαγγελματία που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου. Πέραν του παραπάνω κύριου σκοπού η συλλογή και επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων σας εξυπηρετεί την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας με την έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών και την ανταπόκρισή μας στις σχετικές υποχρεώσεις της φορολογικής νομοθεσίας (τήρηση βιβλίων κ.λπ.) ή την ανταπόκρισή μας στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως προς την απόδοση δαπανών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης ενδέχεται να συλλέξουμε και επεξεργαστούμε συγκεκριμένα δεδομένα σας για τους κάτωθι συγκεκριμένους σκοπούς, μόνο εφόσον μας παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας: α) Ηχογράφηση ομιλίας/βιντεοσκόπηση ομιλίας και κινήσεων κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας με σκοπό την πλέον εξειδικευμένη παροχή των υπηρεσιών μας κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή (επιβεβαίωση της διάγνωσης, καταγραφή εξέλιξης της θεραπείας και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων) και για όσο χρονικό διάστημα κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο β) Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την ενημέρωση σας, μετά από δική σας δήλωση ενδιαφέροντος, σε σχέση με δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις, προγράμματα κλπ δράσεις γ) Φωτογραφίες/βιντεοσκοπήσεις στιγμιοτύπων από τυχόν δραστηριότητες, εκδηλώσεις, προγράμματα κ.λπ. δράσεις μας με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις αυτές μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού. Για τους παραπάνω ειδικότερα αναφερόμενους υπό α, β και γ σκοπούς θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας, η οποία και θα είναι, εφόσον τη λάβουμε, η νομική βάση της επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις που μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της και χωρίς αυτό να έχει οποιαδήποτε επίδραση στις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες λογοθεραπείας/ειδικής αγωγής. Τα παραπάνω ισχύουν και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, για οποιονδήποτε σκοπό, ζητήσουμε στο μέλλον την συγκατάθεσή σας.

 

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Δεν κοινοποιούμε ούτε παραχωρούμε σε τρίτους, ούτε διαβιβάζουμε προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα, πλην των κατωτέρω περιπτώσεων: α) Σε περίπτωση που υποχρεωθούμε προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, β) Σε περίπτωση που η διαδικασία κοινοποίησης προβλέπεται από τον νόμο (π.χ. για την κάλυψη της δαπάνης από το ασφαλιστικό σας ταμείο κατόπιν αιτήματός σας κ.ο.κ.), γ) Τα απαραίτητα κάθε φορά δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στο προσωπικό μας (γραμματεία, επαγγελματίες υγείας) στα πλαίσια των καθηκόντων τους ή σε πρακτικά ασκούμενους / εκπαιδευόμενους με τη δέσμευσή τους για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Επίσης ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε άλλους συνεργάτες μας ανεξάρτητους επαγγελματίες υγείας καθώς και σε λοιπούς εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας (π.χ. λογιστικό γραφείο, τεχνικός πληροφοριακών συστημάτων). Για τις περιπτώσεις αυτές δεσμευόμαστε συμβατικά με τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα, τα οποία προβαίνουν σε επεξεργασία των απαραίτητων μόνο δεδομένων σας βάσει των οδηγιών που τους παρέχονται και τηρώντας τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ δεσμεύονται επιπλέον με την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας δ) Κατόπιν δικού σας αιτήματος – έγγραφης συγκατάθεσής σας τα δεδομένα σας μπορεί να γνωστοποιηθούν / διαβιβαστούν σε τρίτους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς κ.λπ. ε) Τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευθούν σε ειδικό υπολογιστικό νέφος (cloud) που παρέχεται από εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή σε τρίτη χώρα που θα διαθέτει απόφαση επάρκειας ή τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.

 

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων – ανάκληση συγκατάθεσης

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται/αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί και σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (τήρηση αρχείου θεραπευτή κατ’ αναλογία με το ιατρικό αρχείο, τήρηση φορολογικού αρχείου κ.ο.κ.). Εφόσον δεν προκύπτει νομικό κώλυμα, για το οποίο θα ενημερωθείτε σχετικά, με τη λήξη του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν με ασφαλή τρόπο. Σημειώνουμε ότι ενδέχεται για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς κάποια από τα δεδομένα σας να διατηρηθούν ανωνυμοποιημένα. Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης αυτής, δηλαδή ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τα παραπάνω. H ανάκληση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο (δια ζώσης τις ώρες λειτουργίας των γραφείων μας), με έγγραφη ενημέρωση ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος email με τίτλο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ στις αναγραφόμενες διευθύνσεις. Σε περίπτωση που έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για αποστολή ηλεκτρονικών ενημερώσεων (newsletters), θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό μέχρις ότου ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας είτε με τους ανωτέρω τρόπους είτε μέσω του ειδικού συνδέσμου UNSUBSCRIBE στο τέλος κάθε newsletter.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Φροντίζουμε για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Για το σκοπό αυτό υιοθετούμε σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία βελτιώνουμε συνεχώς.

 

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης – κατάρτιση προφίλ

Δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε σε οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που να συνίσταται στη χρήση τους για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών του προσώπου σας (κατάρτιση προφίλ).

 

Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να έχετε πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα (αντίγραφα, πληροφορίες) β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή, σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εάν ανακαλείτε την συγκατάθεση στην οποία τυχόν βασίζεται η επεξεργασία και εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία ή εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν αυτό επιβάλλεται από νομική υποχρέωσή μας, δ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών και μέχρι την επαλήθευσή τους ή σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν μας είναι πλέον απαραίτητα αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεών σας, ε) Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αν νομική βάση αυτής αποτελεί η εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή η ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων δικών μας ή τρίτου ή αν αυτή λαμβάνει χώρα για ερευνητικούς-στατιστικούς σκοπούς, στ) Να ζητήσετε να σας παραδώσουμε ή να διαβιβάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία γίνεται ηλεκτρονικά με αυτοματοποιημένα μέσα.

 

Άσκηση δικαιωμάτων – καταγγελία

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας δια ζώσης ή στην ανωτέρω αναγραφόμενη ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Για διευκόλυνσή σας υπάρχει ειδικό έντυπο σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή διαθέσιμο στη Γραμματεία μας. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του χωρίς καμία χρέωσή σας, εξαιρουμένων των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ικανοποίηση του αιτήματός σας – και μέχρι εξήντα (60) ακόμη μέρες – θα ενημερωθείτε σχετικά επίσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας. Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, emailcomplaints@dpa.gr, fax 210-6475628, www.dpa.gr)

 

* Σε περίπτωση που η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αφορά το ανήλικο τέκνο σας, όπου στο παρόν αναφέρουμε περί των προσωπικών δεδομένων σας εννοούμε τα δεδομένα που αφορούν, κατά περίπτωση, τόσο στο ανήλικο τέκνο σας όσο και στα δικά σας προσωπικά δεδομένα ως ασκούντων τη γονική μέριμνα.


Αρχική Επιστημονική Ομάδα Συμβουλές Επιστημονικό Έργο Επικοινωνία
Δημήτρης Μαρούσος Θεραπευτής Λόγου & Επικοινωνίας Pgdip CCS, M.Sc.SLT, EFS, ECSF-Mentor, SFBTCert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Kερασιά Μαρούσου Γλωσσολόγος – Σύμβουλος Μελέτης, Θεραπεύτρια Επικοινωνίας & Μάθησης, PGD SPLD, SFBTcert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


All rights reserved © Πιστοποιείται η κατοχύρωση λογοτύπων και υλικού Ιστοσελίδας ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκπαιδεύσεις

BOΛΟΣ
Διεύθυνση:
Σπυρίδη 2
Βόλος
2421033320
ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου - 28ης Οκτωβρίου (Είσοδος απο Χρ. Σμύρνης 7 - 3ος όροφος)
ΛΑΡΙΣΑ
2410231333